تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر

شما در مورد برداشتتان آزاد هستید

آنچه می نویسم

تنها برداشتی است آزاد از تصویری خاص که تصورم اینست کمی او را می شناسم.می نویسم که بهتر او را بدانم و کمکش کنم از سردرگمی هایش رها شود و از لحظات زندگی اش لذت ببرد،بتواند آزادانه تصمیم بگیرد و از تصمیمش و عواقب آن لذت ببرد،خودش را نقد کند تا در گذشته نماند همین،بپذیرد آن لحظه منطقی ترین تصمیم را گرفته. زندگی کند در همین لحظات و ببیند برای آینده ای که این همه انتظارش را می کشد چقدر آماده است.