تصویرزیبا


و شما را تصویر کرد، تصویرى زیبا و دلپذیر